Framdrift‎ > ‎

Budsjett og rekneskap

Liste over undersider

"Timeteljar"


Rekneskap pr 30/5 2017

lagt inn 6. juni 2017, 00:29 av Bjørn Enes

Søknaden datert 30/6-2016 konkluderte med eit budsjett for fyrste utviklingsår på kr. 250.000,-

Av desse fekk me ei løyving på kr. 200.000,- I oppsettet nedanfor har me tatt me det opprinnelege budsjettet i kolonne 3. nedjustert budsjett i kolonne 4 og verkelege rekneskapstal i kolonne 5. Rekneskapstala er førebels tal for fyrste halvår. 


Postar:Budsjett i søknaden:

Redusert budsjett:

Rekneskap pr. 30/5-17:

PostTekstTimarTimekostnadInnkjøpTimar:Timekostnad:InnkjøpTimarTimekostinnkjøp
1Infrastruktur:

Mobilt intervustudio – innkjøp

kr 30 000,00

kr 29 530,00

kr 26 409,50

Arkivløysing – innkjøp

kr 10 000,00

kr 10 000,00

kr 4 506,12

Publiseringskanal – innkjøp

kr 10 000,00

kr 10 000,00

kr 5 599,98

Infrastruktur – arbeid130kr 50 000,00
106kr 34 556,00
49kr 15 974,00

Reisekostnader

kr 10 000,00

kr 10 000,000
kr 0,00
SUM:kr 110 000,00130kr 50 000,00kr 60 000,00106345565953049kr 15 974,00kr 36 515,60
2Kompetanseutvikling

Kursutvikling og gjennomføring26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
15kr 4 890,00

Samtykkedokument26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
15kr 4 890,00

Dokumentasjonsmetode26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
31kr 10 106,00

Emneordstagging – innføring26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
10kr 3 260,00

utvikling av utstillingsformat26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
0kr 0,00

utvikling av geotagging26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
0kr 0,00

Utprøving av publikumsarrangement26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
10kr 3 260,00

Blogging26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
2kr 652,00

Reisekost

kr 10 000,00

kr 10 000,00670 km
kr 2 345,00
SUM:kr 90 000,00207kr 80 000,00kr 10 000,00169kr 55 234,90kr 10 000,0083,0kr 27 058,00kr 2 345,00
3Utviklingsarbeid – organisasjon

Tematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjett

Fagutvikling52kr 20 000,00
42kr 13 808,72
21kr 6 846,00

Nettverksbygging26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
42kr 13 692,00

Reise- og møtekostnader

kr 20 000,00

kr 20 000,00600
kr 2 100,00
SUM:kr 50 000,0078kr 30 000,00kr 20 000,0064kr 20 713,09kr 20 000,0063kr 20 538,00kr 2 100,00
totaltTotalsum – år 1:415kr 160 000,00kr 90 000,00
kr 110 503,98kr 89 530,00
kr 63 570,00kr 40 960,60kr 250 000,00
kr 200 033,98
kr 104 530,60

Samla kostnad / søknadssumtimarArbeidstimarInnkjøp
ArbeidstimarInnkjøpDå me ikkje fekk finansiering for dei planane me hadde laga, valte me å prioritera infrastruktur. Utstyret må vera på plass før kurs og organisasjonsbygging gjev meining. Me har no bygd eit permanent studio i Bergen offentlege bibliotek, og eit mobilstudio som kan lånast ut til andre bibliotek, sogelag eller andre som ynskjer å arbeida med munnleg historie.

I fyrste halvår har mobilstudio ovre bruk i Sund, Os, Strandebarm, Bymuseet og Sjøfartsmuseet. I løpet av hausten skal det i tillegg brukast ei rekkje stader rundt i fylket.

Best resultat har det blitt av utlånet når me har kombinert det med kurs og samarbeid om opptak. Me har brukt 49 arbeidstimar og omlag det dobbelte i dugnadstimar for å utvikla og prøva ut infrastrukturen og læra opp samarbeidspartnarar.  

Budsjett 2017

lagt inn 6. juni 2017, 00:26 av Bjørn Enes

Som det går fram av det føregåande, så er ambisjonane store i høve til dei ressursane Memoar rår over. Men forprosjektet har vist at det er mogleg å drive fram eit krafttak i ganske høgt tempo. Der er eit stort personleg engasjement i Memoar, og prosjektet er overmodent i den forstand at dei aller fleste me kjem i kontakt med, "tenner" på desse ideane.

Det viktigaste som skal til for å halde framdrifta på det nivået me har hatt til no, er frikjøp av arbeidstid. På lengre sikt trur me at denne typen arbeid vil kunne vere sjølvfinansierande. Me ser med interesse at det har vakse fram eit nytt yrke i Storbritania og USA - såkalla "oral historians". Det er profesjonelle "minnesamlarar", ofte med utdanning som historikar, antropolog eller journalist, som arbeider med "oral history projects" - prosjektutvikling, intervjuopptak, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnlege forteljingar. I Storbritania vert slike prosjekt ofte finansiert dels over offentlege kulturbudsjett, dels av private fond, organisasjonar og verksemder - og dels av eit eige "Heritage Lottery Fund". I USA er det blitt veldig vanlig at private finansierer eigne opptak som så vert avlevert til offentleg arkiv gjennom organisasjonen StoryCorps

Me trur det skal lukkast å skape grunnlag for noko liknande også i Noreg. Kraftaket no trengst for å kome raskare fram til det britane har brukt femti år på (1960-åra til i dag) og amerikanarane har bukt åtti (frå Slave narratives og Federal Writer's Project i 1936 fram til i dag).

Som tidlegare nevnt reknar me med at krafttaket vil krevje litt meir enn eitt år. Våren 2017 vil me vurdere om me skal kome med ein oppfylgjingssøknad til neste år.


Eit utviklingsprosjekt - og eit produksjonsprosjekt

For å gjera tydeleg kva som er kultur- og kunnskapsutvikling og kva som er produksjon, har me skilt budsjettet vårt i eit utviklingsprosjekt og eitt roduksjonsprogram.

Utviklingsprosjektet omfattar den utviklinga av infrastuktur, kompetanse og organisasjon som me har konkretisert over. Me trur at me skal klare å nå dei måla me har sett oss innafor ei ramme på kr. 250.000,- Det er denne summen me søker frå Kulturet Utviklingprogram.

Produksjonsprogrammet er uløyseleg knytt til dette utviklingsarbeidet. For me har ikkje tenkt å sitja ved noko skrivebord å gjere det. Det er gjennom prøving og feiling i reell produksjon at me får testa idear og metodar. Men på same tid ser me at innsamling av minneforteljingar om sjøfart, industri, idrett eller lokalhistorie frå Kvinnherad ikkje er utviklingsarbeid av same karakter som det me har skilt ut.

Me søker ei lang rekke samfunnsaktørar og investorar om samarbeid for å få gjennomført dei ulike produksjonane våre. I tillegg legg me til ein stor frivillig innsats. Kor mykje me får gjort, avheng dels av kor mykje me klarar å få finansiert, og dels av kor mange som me får inspirert til å vere med på dugnadsarbeid på feltet.

For å synleggjere kor usikkert dette også er, har me laga to budsjettversjonar for produksjonsprogrammet vårt: Ein "best case" og ein "worst case" . Me søker ikkje KUP-midler til produksjonsprogrammet. men me tek med busjettet for å synleggjere at det skal legjast inn ein stor eigeninnsats i arbeidet vårt.

(MERK: Utviklingsprosjektet er korrigert for å samsvare med den reduseerte løyvinga frå Hordaland Fylke  (løyvinga vart ikkje 250.000 men  200.000), Nedjusteringa er gjort med å justera ned aktivitetane med 20 prosent)


Nedjustert budsjett-forslag:


Post Tekst Timar Arbeidstimar Innkjøp
1 Infrastruktur:Mobilt intervustudio – innkjøp

kr 29 530,00

Arkivløysing – innkjøp

kr 10 000,00

Publiseringskanal – innkjøp

kr 10 000,00

Infrastruktur – arbeid 106 kr 34 521,81

Reisekostnader

kr 10 000,00
SUM: kr 94 051,81 106 kr 34 521,81 kr 59 530,00
2 KompetanseutviklingKursutvikling og gjennomføring 21 kr 6 904,36

Samtykkedokument 21 kr 6 904,36

Dokumentasjonsmetode 21 kr 6 904,36

Emneordstagging – innføring 21 kr 6 904,36

utvikling og standardisering av utstillingsformat 21 kr 6 904,36

utvikling og standradisering av geotagging 21 kr 6 904,36

Utprøving av publikumsarrangement 21 kr 6 904,36

Blogging 21 kr 6 904,36

Reisekost

kr 10 000,00
SUM: kr 65 234,90 169 kr 55 234,90 kr 10 000,00
3 Utviklingsarbeid – organisasjonTematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjettFagutvikling 42 kr 13 808,72

Nettverksbygging 21 kr 6 904,36

Reise- og møtekostnader

kr 20 000,00
SUM: kr 40 713,09 64 kr 20 713,09 kr 20 000,00
totalt kr 199 999,79 339 kr 110 469,79 kr 89 530,00

Det opprinnelege budsjettet sår slik ut: 

Utviklingsbudsjett - før korreksjon:

Utviklingsprosjekt for munnleg historie i Hordaland


Post Tekst Arbeidstimar Innkjøp
1 Infrastruktur:


Mobilt intervustudio – innkjøp
kr 30 000,00

Arkivløysing – innkjøp
kr 10 000,00

Publiseringskanal – innkjøp
kr 10 000,00

Infrastruktur – arbeid kr 50 000,00

Reisekostnader
kr 10 000,00
SUM: kr 110 000,00 kr 50 000,00 kr 60 000,00
2 Kompetanseutvikling


Kursutvikling og gjennomføring kr 10 000,00

Samtykkedokument kr 10 000,00

Dokumentasjonsmetode kr 10 000,00

Emneordstagging – innføring kr 10 000,00

utvikling og standardisering av utstillingsformat kr 10 000,00

utvikling og standradisering av geotagging kr 10 000,00

Utprøving av publikumsarrangement kr 10 000,00

Blogging kr 10 000,00

Reisekost
kr 10 000,00
SUM: kr 80 000,00 kr 80 000,00 kr 10 000,00
3 Utviklingsarbeid – organisasjon


Tematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjett


Fagutvikling kr 20 000,00

Nettverksbygging kr 10 000,00

Reise- og møtekostnader
kr 30 000,00
SUM: kr 60 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00
totalt kr 250 000,00 kr 160 000,00 kr 100 000,00

Samla kostnad / søknadssum Arbeidstimar InnkjøpProduksjonsprogrammet - Best case:

Me produserer 80 dokumenterte minneoptak i sju tematiske innsamlingar, pluss eit nasjonalt kursutviklingsprosjekt (finansiert av Kulturrådet og Bergen Kommune) og tre formidlingsprosjekt.

Totalt kostar desse produksjonane 931.000 kroner. Det vert mogleg med ei støtte frå andre på i alt kr. 533.000,- og ein frivillig innsats tilsvarande kr. 398.000,-

Produksjonsbudsjett - best case:


Prosjektbudsjett – kostnader best case: Arbeidstimar Innkjøp
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Utvida Sjøfart – (5 ekstra dokumenterte opptak) kr 36 000,00

Industri.Memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

utvida industriprosjekt (5 dokumenterte opptak) kr 36 000,00

Motkultur.Memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Minnesamling Livsforteljingar (10 dok. Opptak) kr 72 000,00

Minnesamling – Idrettsminne (10 dok. opptak) kr 72 000,00

Kvinnheradsprosjekt (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Nordhordlandsprosjekt (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Reisekostnader
kr 10 000,00

Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 586 000,00 kr 576 000,00 kr 10 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 80 000,00 kr 5 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 80 000,00 kr 5 000,00

Publikumsarrangement kr 10 000,00 kr 40 000,00

Konferanse kr 20 000,00 kr 20 000,00

kr 345 000,00 kr 275 000,00 kr 70 000,00
I lat: kr 931 000,00 kr 851 000,00 kr 80 000,00

Kostnader – Prosjektbudsj. I alt Arbeidstid Innkjøp/leige

Prosjektbudsjett, Finansiering – Best Case Eigen innsats Støtte
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.- Nye søknadar til rederi, stiftingar, org. etc kr 36 000,00 kr 36 000,00

Utvida sjøfart – nye søkn. Til rederi, org etc.
kr 36 000,00

Industri – Søknadar til verksemder, organisasjonar etc. . kr 36 000,00 kr 36 000,00

Utvida industriprosjekt – fleire søknader til næringa
kr 36 000,00

Motkultur.Memoar.no - kr 72 000,00

Livsforteljingar – sal av tenester til private kr 36 000,00 kr 36 000,00

Idrettsminne - Søknad til idrettslag etc kr 36 000,00 kr 36 000,00

Kvinnheradsprosjekt – Søknad til kommunen o.a. kr 36 000,00 kr 36 000,00

Nordhordlandsprosj. – Søknad til kommunen o.a. kr 36 000,00 kr 36 000,00

Reisekostnader
kr 10 000,00

Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 586 000,00 kr 288 000,00 kr 298 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet
kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 45 000,00 kr 40 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 45 000,00 kr 40 000,00

Publikumsarrangement – billettinntekter kr 10 000,00 kr 40 000,00

Konferanse – deltakaravgifter kr 10 000,00 kr 30 000,00

kr 345 000,00 kr 110 000,00 kr 235 000,00
I lat: kr 931 000,00 kr 398 000,00 kr 533 000,00

Finansiering – Prosjektbudsj. I alt Eigeninnsat StøtteProduksjonsprogrammet - Worst case:

Me produserer 29 dokumenterte opptak i seks tematiske innsamlingar. Me gjennomfører det same nasjonale kursutviklingprosjektet og startar tre formidlingsprosjekt.

Dette vert mogleg mogleg innafor ei kostnadsramme på 342.000. I dette scenariet er støtte frå andre redusert til kr. 101.000,- medan eigeninnsatsen framleis tilsvarar kr. 241.000,-


Produksjonsbudsjett - worst case:


Prosjektbudsjett – Kostnader worst case: Arbeidstimar Innkjøp
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Utvida Sjøfart – (Må utsetjast pga finansiering)


Industri.Memoar.no (Må uts, pga finansiering)


utvida industriprosjekt (Må uts, pga finans,)


Motkultur.Memoar.no (Redusere til 3 dok.oppt.) kr 18 000,00

Minnesamling Livsforteljingar (Red. til 5 dok.oppt. kr 36 000,00

Minnesamling – Idrettsminne (Red. til 5 dok.oppt.) kr 36 000,00

Kvinnheradsprosjekt (Red til 3 dok.opptak) kr 18 000,00

Nordhordlandsprosjekt (Red til 3 dok.opptak) kr 18 000,00

Reisekostnader
kr 3 000,00

Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 201 000,00 kr 198 000,00 kr 3 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 18 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 18 000,00

Publikumsarrangement kr 10 000,00

Konferanse kr 10 000,00

kr 141 000,00 kr 141 000,00 kr 0,00
I lat: kr 342 000,00 kr 339 000,00 kr 3 000,00

- Kostnadeer Prosjektbudsj. I alt Arbeidstid Innkjøp/leige

Prosjektbudsjett - Finansiering worst case Eigen innsats Støtte
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.- Nye søknadar til rederi, stiftingar, org. etc kr 72 000,00

Utvida sjøfart – nye søkn. Til rederi, org etc.


Industri – Søknadar til verksemder, organisasjonar etc. .


Utvida industriprosjekt – fleire søknader til næringa


Motkultur.Memoar.no - kr 18 000,00

Livsforteljingar – sal av tenester til private kr 23 000,00 kr 16 000,00

Idrettsminne - Søknad til idrettslag etc kr 36 000,00

Kvinnheradsprosjekt – Søknad til kommunen o.a. kr 18 000,00

Nordhordlandsprosj. – Søknad til kommunen o.a. kr 18 000,00

Reisekostnader


Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 201 000,00 kr 185 000,00 kr 16 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet
kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 18 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 18 000,00

Publikumsarrangement – billettinntekter kr 10 000,00

Konferanse – deltakaravgifter kr 10 000,00

kr 141 000,00 kr 56 000,00 kr 85 000,00
I lat: kr 342 000,00 kr 241 000,00 kr 101 000,00

- Finansiering Prosjektbudsj. I alt Eigeninnsats StøtteMe vonar at me med dette har fått tydeleggjort det prosjektet me ynskjer å gjennomføre.Bergen 30. juni 2016


For Memoar


Bjørn Enes 

1-2 of 2