Framdrift‎ > ‎Prosjektplan‎ > ‎

Plan 2017-2018


Planar for andre halvår 2017:

I alt har me kr. 95.500 att av løyvinga me fekk for fytrste år. Me har tenkt å justera opp att kompetanseposten og leggja hvoudvekta på kompetansespreiing i hausthalvåret. Interessa for kurs er aukande, og me meiner at den infrastrukturen me no har fungerer tilfredsstillande inntil vidare.

Det opprinnelege budsjettet minus forbruket i fyrste halvår ser slik ut:


Postar: Budsj. 2.halvår
Infrastruktur: 0
Mobilt intervustudio – innkjøp kr 3 120,50
Arkivløysing – innkjøp kr 5 493,88
Publiseringskanal – innkjøp kr 4 400,02
Infrastruktur – arbeid kr 18 582,00
Reisekostnader kr 10 000,00
Sum infrastruktur: kr 41 596,40
Kompetanseutvikling
Kursutvikling og gjennomføring kr 2 014,36
Samtykkedokument kr 2 014,36
Dokumentasjonsmetode -kr 3 201,64
Emneordstagging – innføring kr 3 644,36
utvikling av utstillingsformat kr 6 904,36
utvikling av geotagging kr 6 904,36
Utprøving av publikumsarrangement kr 3 644,36
Blogging kr 6 252,36
Reisekost kr 7 655,00
Sum kompetanseutyv ikling : kr 35 831,90
Utviklingsarbeid – organisasjon
Tematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjett
Fagutvikling kr 6 962,72
Nettverksbygging -kr 6 787,64
Reise- og møtekostnader kr 17 900,00
Sum organisasjon: kr 18 075,09


Totalsum – år 1: kr 95 503,38
Planar og budsjett for år 2 (November 2017 – november 2018)

Me vil svært gjerne handa fram Krafttaket for munnleg historie i Hordaland. For oss er det heilt tydeleg at interessa eraukande for denne «nye» måten å driva kulturarbeid på. Men alle målgruppene for samarbeidsutspela våre er aktive med mange planar og prosjekt, og det er naturleg at det tar tid å lansera heilt nye arbeidsområde. Det er klokt av retningslinene for kulturelle utviklingsprosjekt i Hordaland har eit fleirårig perspektiv, og me ynskjer veldig sterkt at dette også må gjelda for oss.

Kompetansedeling, kurs, fagutvikling og ein nasjonal konferanse om munnleg historie er dei viktigaste overksriftene på det me ynskjer å gjennomføra i år 2. Me vil styrka samarbeidet med dei sogelag og museum som me alt samarbeider med, og me vil arbeida vidare for ei permanent, offentleg løysing for bevaring av munnlege kulturminne. Viss ikkje me får det til i Hordaland, vil me arbeida for å få til ei nasjonal løysing i samarbeid med museumssektoren (truleg Folkemuseet) eller arkivsektoren og bibliotekssektoren (Nasjonalbiblioteket).

Slik ser vårt budsjett ut for år 2 av krafttaket for munnleg historie i Hordaland:


Budsjett 2018 Tim Kost Kjøp
Infrastruktur:


Utvikling av fleire mobile/permanente studio

kr 30 000,00
Utvida brukarsamarbeidet om arkiv

kr 10 000,00
Utvida publiseringsløysinga

kr 10 000,00
Infrastruktur – arbeid 153 kr 50 000,00
Reisekostnader

kr 10 000,00
kr 110 000,00
kr 50 000,00 kr 60 000,00
Kompetanseutvikling


Kursutvikling og gjennomføring 123 kr 40 000,00
Samtykkedokument
kr 0,00
Dokumentasjonsmetode
kr 0,00
Emneordstagging – innføring
kr 10 000,00
utvikling av utstillingsformat
kr 10 000,00
utvikling av geotagging
kr 10 000,00
Utprøving av publikumsarrangement
kr 0,00
Blogging
kr 10 000,00
Reisekost

kr 10 000,00
kr 90 000,00
kr 80 000,00 kr 10 000,00
Utviklingsarbeid – organisasjon


Tematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjett


Fagutvikling / nasjonal konferanse 61 kr 20 000,00
Nettverksbygging 31 kr 10 000,00
Reise- og møtekostnader

kr 20 000,00
kr 50 000,00
kr 30 000,00 kr 20 000,00
Totalsum – år 1:
kr 160 000,00 kr 90 000,00


kr 250 000,00

Comments